loader image
Holissmedica

Przepisy
prawne

Uzyskanie prawa wykonywania zawodu w Polsce dla lekarza, który zdobył dyplom poza UE wiąże się ze spełnieniem pewnych warunków. Na tej stronie opisaliśmy jak przebiega załatwienie formalności.

Pomożemy Ci wypełnić i złożyć niezbędne dokumenty według aktualnych przepisów prawnych.

Poniżej znajdziesz informacje na temat:

 • warunkowe wykonywanie zawodu lekarza na terenie Polski
 • wykonywanie zawodu bez żadnych ograniczeń
 • pozwolenie na pracę
 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, zawsze możesz się z nami skontaktować, by pozanać więcej szczegółów.
Przez cały proces formalny przeprowadzi Cię doświadczony opiekun Holissmedica. Pytania do niego możesz:

Warunkowe wykonywanie zawodu lekarza na terenie Polski

Każdy kto posiada kwalifikacje lekarza uzyskane poza UE. W tym:

 • posiada dyplom lekarza, który potwierdza ukończenie co najmniej 5-letnich studiów (nie jest wymagane zalegalizowanie dyplomów lub duplikatów oraz posiadanie apostille dyplomów lub ich duplikatów)
 • ma pełną zdolność czynności prawnych
 • jej stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu lekarza
 • ma nienaganną postawę etyczną
 • posiada dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty

W placówce medycznej przeznaczonej do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19.

Złóż własnoręcznie podpisany wniosek do Ministra Zdrowia albo do konsula Rzeczypospolitej oraz wszystkie niezbędne do jego rozpatrzenia poniższe dokumenty:

 • dyplom lekarza, który potwierdza ukończenie co najmniej 5-letnich studiów (nie jest wymagane zalegalizowanie dyplomów lub duplikatów oraz posiadanie apostille dyplomów lub ich duplikatów)
 • dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty
 • oświadczenie o następującej treści:

  „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.”

  Oświadczenie powinno zawierać Twoje nazwisko i imię, oznaczenie miejsca i daty złożenia oświadczenia oraz Twój czytelny podpis.
 • wydany przez lekarza dokument poświadczający, że posiadasz stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu lekarza.
 • jeden z poniższych dokumentów poświadczający, że wykazujesz nienaganną postawę etyczną:

  • Oświadczenie o następującej treści:

   „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że nie byłem karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne w sprawie o umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, oraz że nie zachodzą okoliczności, które zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej oraz innymi przepisami prawa, w rozumieniu wymogu określonego w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, mogłyby mieć wpływ na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”

   Oświadczenie powinno również zawierać Twoje nazwisko i imię, oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia oraz Twój czytelny podpis.

  • Dokument potwierdzający Twoją niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w kraju, w którym wykonujesz / wykonywałeś zawód lekarza.

Złożone dokumenty powinny zawierać tłumaczenia na język polski potwierdzane przez tłumacza przysięgłego.

Poza tym pamiętaj aby złożyć wszystkie dokumenty w oryginale. Zamiast oryginałów mogą to być odpisy, jeżeli ich zgodność z oryginałem została poświadczona przez polskiego notariusza lub konsula albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

 1. Po rozpatrzeniu wniosku Minister Zdrowia wyraża zgodę w formie decyzji administracyjnej lub odmawia wyrażenia zgody na wykonywanie zawodu lekarza.

 2. Zgodę wydaje się w formie decyzji, której nadany zostaje tzw. rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że decyzja podlega wykonaniu od razu (natychmiast) po jej wydaniu.
  Jeżeli wniosek nie będzie zawiera wszystkich wymaganych dokumentów Ministerstwo Zdrowia będzie się z Tobą kontaktować i wzywać do jego uzupełnienia.


 3. Jeżeli otrzymałeś decyzję pozytywną udaj się do okręgowej rady lekarskiej właściwej ze względu na miejsce Twojego planowanego zatrudnienia w celu przyznania prawa wykonywania.


 4. Po okazaniu decyzji, którą otrzymałeś od Ministra Zdrowia, okręgowa rada lekarska przyzna Ci prawo wykonywania zawodu i wyda dokument „Prawo wykonywania zawodu lekarza”.
  Okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu oraz wydaje dokument „Prawo wykonywania zawodu lekarza” w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji Ministra Zdrowia.

  W dokumencie „Prawo wykonywania zawodu lekarza” zamieszcza się informację, że dane prawo wykonywania zawodu jest prawem warunkowym oraz wskazuje się, czy będziesz mógł wykonywać zawód samodzielnie.
 1. W przypadku, gdy okręgowa rada lekarska nie przyzna Ci prawa wykonywania zawodu w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji Ministra Zdrowia lub gdy odmówi Ci przyznania prawa wykonywania zawodu, do dnia prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu, możesz wykonywać zawód na podstawie i w zakresie określonym w decyzji Ministra Zdrowia i jesteś w tym okresie uznawany za lekarza posiadającego odpowiednie prawo wykonywania zawodu.


 2. W przypadku zgody Ministra Zdrowia na samodzielne wykonywanie zawodu lekarza oraz przyznanego Ci prawa wykonywania zawodu, uprawniającego do samodzielnego wykonywania zawodu, przez pierwsze 3 miesiące zatrudnienia w zawodzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będziesz mógł wykonywać zawód pod nadzorem odpowiednio lekarza posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty.


 3. Na podstawie przyznanego Ci warunkowego prawa wykonywania zawodu, możesz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykonywać zawód w podmiocie leczniczym przeznaczonym do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19.


 4. Jeżeli posiadasz już warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza przyznane przez okręgową radę lekarską, możesz ponownie zwrócić się z wnioskiem do Ministra Zdrowia o wyrażenie zgody na wykonywanie zawodu poza podmiotem leczniczym przeznaczonym do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19.

 5. Przekazane przez Ciebie dokumenty do wniosku zostaną zwrócone po zakończeniu postępowania pocztą tradycyjną na wskazany w podaniu adres korespondencyjny, wyłącznie w przypadku wystąpienia do Ministra Zdrowia z taką prośbą (z prośbą o zwrot złożonych dokumentów możesz się zwrócić do Ministra Zdrowia w dowolnym terminie).

 

Wniosek możesz wysłać pocztą na adres:

Ministerstwo Zdrowia
Departament Rozwoju Kadr Medycznych
Miodowa 15
00-952 Warszawa

lub złożyć osobiście w Biurze Podawczym Ministerstwa, albo do konsula Rzeczypospolitej Polskiej

Pamiętaj

Prawo wykonywania zawodu na powyższych zasadach może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 5 lat, bez możliwości jego przedłużenia.

Na podstawie przyznanego Ci prawa wykonywania zawodu, możesz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykonywać zawód wyłącznie w podmiocie leczniczym wskazanym w decyzji Ministra Zdrowia.

Na podstawie przyznanego Ci prawa wykonywania zawodu, uprawniającego do samodzielnego wykonywania zawodu, przez pierwsze 3 miesiące zatrudnienia w zawodzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będziesz mógł wykonywać zawód pod nadzorem odpowiednio lekarza posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty.

Osoby, które posiadają dyplom państwa, które w chwili jego wydania nie należało do UE, lecz obecnie należy, mają automatycznie uznane kwalifikacje i nie muszą korzystać z uproszczonego systemu dostępu do zawodu lekarza.

Wykonywanie zawodu lekarza bez żadnych ograniczeń

Aby uzyskać prawa wykonywania zawodu lekarza bez żadnych ograniczeń, musisz spełnić następujące wymogi.

 1. Przystąpić do nostryfikacji swojego dyplomu na jednej z uczelni medycznych w Polsce (wykaz uczelni medycznych poniżej). Uznania dyplomu dokonują uczelnie, po przeprowadzeniu postępowania nostryfikacyjnego zakończonego wynikiem pozytywnym – wydaniem zaświadczenia o uznaniu dyplomu uzyskanego w państwie spoza UE równoważnym z odpowiednim polskim dyplomem. Uczelnia nostryfikująca porównuje cały zakres kształcenia lekarza do podobnych studiów prowadzonych w tej uczelni. W przypadku stwierdzenia różnic konieczne może okazać odbycie dodatkowych praktyk zawodowych lub egzaminów. 

 2. Przystąpić do Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego przeprowadzanego przez Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi. 

 3. Odbyć staż podyplomowy w Polsce lub złożyć wniosek o uznanie stażu odbytego za granicą. 

 4. Złożyć z wynikiem pozytywnym Lekarski Egzamin Końcowy w Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi co pozwoli na otrzymanie prawa wykonywania zawodu już bez żadnych dodatkowych ograniczeń.

Pamiętaj

Po zdobyciu prawa wykonywania zawodu możesz starać się o uznanie tytuły specjalisty uzyskanego poza UE.

Lista uczelni:

 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Śląski Uniwersytet Medyczny 
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny 
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny 
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów  Śląskich we Wrocławiu 
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 • Uczelnia Łazarskiego 
 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach 
 • Collegium Medicum  im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernik 
 • Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 
 • Uniwersytet Rzeszowski 
 • Uniwersytet Zielonogórski 
 • Uniwersytet Opolski 
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w  Radomiu 
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
 • Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie 

Pozwolenie na pracę

Lekarze, którzy posiadają prawo wykonywania zawodu mogą pracować na terytorium Polski bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Holissmedica

Holissmedica Sp. z o. o. 
ul. 1 Maja 42/6, 20-410 Lublin
KRS: 0000696175
NIP: 9223056812
REGON: 368316465

kontakt
infolinia:
+48 608 463 263
email:
praca@holissmedica.pl

Powered by Orion Center