loader image
Holissmedica

Podstawowa opieka zdrowotna
Holissmedica

Przychodnie Holissmedica świadczą opiekę medyczną w ramach POZ zgodnie z umowami zawartymi z Narodowym Funduszem Zdrowia w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00. 

 

Zadaniem podmiotów leczniczych jest zapewnienie pacjentom świadczeń zdrowotnych w przychodni lub w domu. 

 

Zakres opieki obejmuje świadczenia zdrowotne, profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrii udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

Holissmedica

Zakres opieki sprawowanej przez lekarza POZ

Pacjentom, którzy złożyli deklarację wyboru lekarza POZ, przysługują m.in. :

Decyzję o skierowaniu pacjenta na badania podejmuje lekarz. Lekarz POZ zobowiązany jest zlecać badania diagnostyczne, które znajdują się w jego kompetencjach, o ile są mu one niezbędne do postawienia diagnozy i leczenia pacjenta. Zlecone badania diagnostyczne pacjenci mogą wykonać bezpłatnie, na podstawie skierowania, jedynie w pracowni lub laboratorium wskazanym przez lekarza POZ.

W razie konieczności przewiezienia pacjenta (z dysfunkcją narządu ruchu) do szpitala, poradni specjalistycznej lub na badanie diagnostyczne zgodnie z aktualnymi przepisami NFZ.

W placówkach działających w oparciu o umowę z NFZ. Skierowanie na zabiegi rehabilitacyjne traci ważność, gdy nie zostanie zarejestrowane w placówce realizującej świadczenia rehabilitacyjne w ciągu 30 dni od daty wystawienia. Lekarz, wystawiając skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, zobowiązany jest dołączyć do niego wyniki następujących badań: badanie ogólne moczu, morfologia krwi, OB, RTG klatki piersiowej oraz EKG (po 60. roku życia oraz w przypadku występowania choroby układu krążenia). Badania te pacjenci wykonują bezpłatnie, na podstawie skierowania, w pracowni lub laboratorium wskazanym przez lekarza kierującego.

W gabinecie zabiegowym wykonywane są zabiegi oraz procedury pozostające w kompetencjach lekarza POZ i wymagające jego udziału, związane bezpośrednio z udzielaną poradą lekarską. W sytuacji uzasadnionej stanem zdrowia pacjenta, zabiegi mogą być wykonywane także w domu pacjenta. Jeśli jakieś zlecenie ma wykonać pielęgniarka, lekarz wydaje skierowanie do tej pielęgniarki, do której pacjent jest zadeklarowany.

Niektórych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Lekarz POZ może wystawić receptę również na leki zalecone przez innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (np. specjalistę), o ile posiada pisemną informację od tego lekarza dotyczącą rozpoznania choroby pacjenta i zalecanej farmakoterapii.

Wydawane na życzenie ubezpieczonego (jeżeli są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także jeżeli są wydawane dla celów pomocy społecznej lub uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego).

Zakres opieki sprawowanej przez pielęgniarkę POZ

Praca pielęgniarki POZ to kompleksowa opieka nad pacjentem, jego rodziną i środowiskiem. Zakres ten obejmuje również wykonywanie zabiegów na podstawie skierowań i zleceń od lekarzy pracujących w ramach umowy z NFZ.

Zadania pielęgniarki:
• profilaktyka i edukacja
• świadczenia pielęgnacyjne
• świadczenia diagnostyczne
• świadczenia lecznicze

W zakres świadczeń wchodzą m.in. :

  • pobieranie materiału do badań diagnostycznych (również w domu pacjenta)
  • podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza oraz zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym wykonywanie iniekcji dożylnych, podskórnych, śródskórnych oraz wykonywanie wlewów dożylnych. Jeśli konieczne jest robienie zastrzyków, pielęgnacja ran itp.
  • zakładanie opatrunków na rany, odleżyny, oparzenia
  • cewnikowanie pęcherza u kobiet
  • płukanie pęcherza
  • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno – leczniczych w stomiach, przetokach i ranach trudno gojących się w porozumieniu z lekarzem

Dni i godziny przyjęć, w tym wizyt domowych, określa harmonogram pracy pielęgniarki, który jest dostępny w rejestracji przychodni.
W uzasadnionych medycznie przypadkach świadczenia pielęgniarskie udzielane są bezzwłocznie lub w dniu zgłoszenia. W schorzeniach przewlekłych oraz w pozostałych przypadkach pielęgniarka udziela świadczeń w terminie uzgodnionym z pacjentem.